Διαχείρηση Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Διαχείριση Ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων στοχεύει να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, δεδομένων και υπηρεσιών πληροφορικής ενός οργανισμού.

Η εταιρεία WEKNOW είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των ενεργητικών στοιχείων, πληροφοριών, δεδομένων και των υπηρεσιών πληροφορικής ενός οργανισμού,

 • Σχεδιασμός Ελέγχων Ασφαλείας
  Σχεδιάστε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα των περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριών, δεδομένων και υπηρεσιών ενός οργανισμού.
 • Δοκιμές Ασφαλείας
  Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο.
 • Διαχείριση Περιστατικών Ασφαλείας
  Εντοπισμός και καταπολέμηση επιθέσεων και εισβολών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ζημιών που προκύπτουν από παραβιάσεις της ασφαλείας.
 • Αξιολόγηση Ασφαλείας
  Εξετάστε αν τα μέτρα και οι διαδικασίες ασφαλείας εξακολουθούν να είναι σύμφωνες με τους κινδύνους που γίνονται αντιληπτοί από τις επιχειρήσεις και εάν τα εν λόγω μέτρα και διαδικασίες συντηρούνται και ελέγχονται τακτικά.