Εταιρική Ταυτότητα

 
Εταιρική Ταυτότητα 
Τομείς Δραστηριότητας

Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, στον χώρο των Information Technology και  Τηλεπικοινωνιών ως εξής:
 
 
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη:

Ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (Integrated Information Systems)
Microsoft Platforms
Solutions Packages & Middleware (Δημιουργία Software  διασύνδεσης Διαφορετικών Λογισμικών)
Microsoft Share Point 2007
Microsoft Exchange Server 2010

Εξειδικευμένων λύσεων  λογισμικού – custom, Middleware & Reporting  Services στους τομείς:
Ανάπτυξη Cloud Based, & mobile app
Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Υγείας
Προβολής
Επικοινωνίας

 

Επικοινωνιακές λύσεις (Intranet, Extranet, Virtual Private Networks), με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
Επικοινωνία και προβολή των εταιρικών πελατών μέσω διαδικτύου και Social media.

Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση Συστημάτων Ασφάλειας Δεδομένων, εξατομικευμένων ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Αποθήκευση πληροφοριών (εγκατάσταση υπηρεσιών online Backup Systems) στα γραφεία της εταιρίας μας μέσω online σύνδεσης με τους εταιρικούς μας πελάτες.

Ανάκτηση δεδομένων από καταστροφή (Restore procedure) και Disaster Recovery στο χώρο του πελάτη με εξοπλισμό της WEKNOW.

Ασφάλεια/προστασία δεδομένων (Firewall,  Anti - virus - spam S/Ware)
Τηλεπικοινωνίες: Μελέτη και Εγκατάσταση Ασύρματων Δικτύων Internal, External (Ground, Wireless NetWorks).

Εκπαίδευση σε προϊόντα End User (πχ. Microsoft office suite), Back Office (core systems)
Αναβαθμίσεις συστημάτων (H/Ware, S/Ware).

Συμμετοχή στη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με τις νέες τάσεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες καθώς και την εφαρμογή τους στον τομέα της Υγείας.  

Η συνεργασία με εταιρίες υψηλής ιατρικής τεχνολογίας και καταξιωμένους επιστήμονες στην Ιατρική (Σωσίπατρος Μπόϊκος), με στόχο τη διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων στην Κω, συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες της WEKNOW,  με σκοπό την ενημέρωση της επιστημονικής και μη κοινότητας πάνω σε καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις, αφενός και αφετέρου την ενδυνάμωση του συνεδριακού τουρισμού.
Σκοπός:
  • H παροχή ευέλικτων, γρήγορων και αξιόπιστων λύσεων, σε συνδυασμό με την χρήση νέων τεχνολογιών στη πληροφορική με αποτέλεσμα τη καινοτόμο λειτουργία της επιχείρησης , τη μέτρηση , αξιολόγηση , βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών της  αφενός  και την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους αφετέρου.
  • Την άμεση διαθεσιμότητα μετρήσιμων αποτελεσμάτων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικότερα, στις τουριστικές επιχειρήσεις, γρήγορο follow up.
  • Η μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της WEKNOW στον τομέα της επιστήμης της πληροφορικής και ειδικότερα στη Διαφορική Ανάλυση Συστημάτων, αποτελεί και το κύριο εργαλείο στην άμεση και ποιοτική ανταπόκριση της εταιρίας προς τη ζήτηση των παρεχομένων υπηρεσιών των πελατών – συνεργατών της.
Το δυναμικό της WEKNOW διαθέτει, κατά μαρτυρία μεγάλων και καταξιωμένων επιχειρήσεων στον τομέα της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (SandB Βιομηχανικά Ορυκτά , Cosmos Business Systems A.E. , Realize S.A, ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών),μερικά από τα πιο υψηλά standards.
 

Εμπειρία στην Επιστήμη της Πληροφορικής 30 ετών σε συνδυασμό με:
  • Tην αέναη προσπάθεια διάχυσης γνώσεων καθώς και την συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Διαφορική Ανάλυση αναγκών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων είτε αυτές αφορούν H/Ware είτε S/Ware είτε επικοινωνίες με σκοπό τον Προσδιορισμό Αναγκών, Μετατροπών, Προσθηκών, Ανανεώσεων σε Πληροφοριακό  Εξοπλισμό.
  • Ενημέρωση σε θέματα σχετικά με το Νομοθετικό, Οικονομικό, Περιβαλ/γικό πλαίσιο, Ίδρυσης, Λειτουργίας και Οργάνωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Τουριστική Βιομηχανία.
  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (Διαδίκτυο, Social Media) στον τομέα της Ψηφιακής Επικοινωνίας, με σκοπό και αποτέλεσμα:
Γρήγορη, Ανταγωνιστική Εταιρική Παρουσία
Επικοινωνία
Προβολή των: Επιχειρηματικότητας, Πρωτοβουλίας, Καινοτομίας
Αναβάθμιση Παρεχομένων Υπηρεσιών (Quality Services Bechmarks)
Ανταγωνιστικότητα
Κερδοφορία 


Αποτελούν δε Στρατηγικό στόχο των παρεχομένων Υπηρεσιών της WEKNOW προς τους Συνεργάτες της.
 

Εταιρικοί -Στρατηγικοί Συνεργάτες: