Υπηρεσίες SLA

Η υποστήριξη  είναι ένα εργαλείο  για την παροχή υπηρεσιών  στους πελάτες για  την ικανοποίηση των αναγκών τους, ελαχιστοποιώντας συγκεκριμένες δαπάνες και κινδύνους.
Η Υπηρεσία διαχείρισης είναι αυτό που επιτρέπει σε έναν πάροχο υπηρεσιών να:
  • Κατέχει πλήρη έλεγχο των υπηρεσιών που παρέχει
  • Βεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών του
  • Αποδίδει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του
  • Διαχειρίζεται το κόστος και τους κινδύνους που συνδέονται με τις εν λόγω υπηρεσίες

    Η διαχείριση υπηρεσίας ασχολείται με κάτι περισσότερο από την παροχή υπηρεσιών. Κάθε υπηρεσία, διαδικασία ή συστατικό της υποδομής έχει διάρκεια ζωής, και η διαχείρισης υπηρεσίας ασχολείται με ολόκληρο τον κύκλο ζωής, από τη στρατηγική μέχρι την εφαρμογή και την διαρκή εξέλιξη.
Μια συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SLA) είναι μια σημαντική δέσμευση μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσιών και των πελατών του, που ορίζει την παράδοση κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας. Η συμφωνία εκφράζεται γενικά σε μια απλή γλώσσα έτσι ώστε να μπορεί να κατανοηθεί σαφώς από τον πελάτη και καθορίζει μετρήσιμους στόχους. Το SLA είναι συνήθως ένα μέρος μιας ευρύτερης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.